K A N O н и ч е с к и й   M V P И в а к и н   А л е к с е й D a t a d u c k 2 0 2 1
Э т а п   1 1 . В   р а м к а х   м о з г о в о г о   ш т у р м а   с г е н е р и р у й т е   2 0 - 2 5   ф и ч / с в о й с т д л я   в а ш е г о   п р о д у к т а . З а п и ш и т е   и х   н а   л и с т   А 4 1 0   м и н у т
Н о р и а к и   К а н о
О б я з а т е л ь н ы е ,   н е о б х о д и м ы е   с в о й с т в а Ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь ,   б е з   к о т о р о й   п р о д у к т   с у щ е с т в о в а т ь   н е   м о ж е т .   С у т ь   п р о д у к т а . О с н о в н ы е ,   ж е л а е м ы е   с в о й с т в а   О д н о м е р н ы е   х а р а к т е р и с т и к и   п р о д у к т а .   В о с х и щ а ю щ и е ,   д о п о л н и т е л ь н ы е   с в о й с т в а     Ч т о - т о   н е о ж и д а н н о е   д л я   п о т р е б и т е л я . Б е з р а з л и ч н ы е   с в о й с т в а   Ф у н к ц и и ,   о т с у т с т в и е   к о т о р ы х   н и   н а   ч т о   н е   в л и я е т .