Ф р е й м в о р к   м е т о д и к с и с т е м н о г о   п р о е к т и р о в а н и я К о н с т а н т и н   В а л е е в ,   м а й   2 0 2 1
П р и в е т ! Р у к о в о ж у   Ц е н т р о м   к о м п е т е н ц и й   п о   с и с т е м н о м у   а н а л и з у   в   « Р о с т е л е к о м   И н ф о р м а ц и о н н ы х   Т е х н о л о г и я х » . У п р а в л я ю   п р о е к т о м   п о   р а з р а б о т к е   и н т е г р а ц и о н н о г о   м и к р о с е р в и с н о г о   с л о я   д л я   ц и ф р о в ы х   п р о д у к т о в . 2
Ч т о   о б с у д и м П о г о в о р и м   п р о   ф р е й м в о р к   с и с т е м н о г о   а н а л и т и к а :   о с н о в н ы е   и н с т р у м е н т ы   и 4 к а к 4 и х   с о в м е с т н о   и с п о л ь з о в а т ь   п р и   с о з д а н и и   п р о д у к т а . 1 . П о л ь з о в а т е л ь с к и е   т р е б о в а н и я . 2 . С ц е н а р и и   и с п о л ь з о в а н и я . 3 . М о д е л и р о в а н и е   д а н н ы х . 4 . П р о е к т и р о в а н и е   A P I . 5 . П р о т о т и п и р о в а н и е   U X . 6 . О т д е л ь н ы е   с и с т е м н ы е   т р е б о в а н и я . 3
П а р у   с л о в   п р о   п р о ц е с с   р а з р а б о т к и К а р т и н к а :   B i g w a t e r   C o n s u l t i n g ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 4
К а к   п р о в о д и т ь   п р о е к т и р о в а н и е ?